Brooks + Scarpa  The Heron Senior Housing, Miami Beach, FL

Brooks + Scarpa  The Heron Senior Housing, Miami Beach, FL

Brooks + Scarpa  The Heron Senior Housing, Miami Beach, FL

Brooks + Scarpa  The Heron Senior Housing, Miami Beach, FL

Brooks + Scarpa  The Heron Senior Housing, Miami Beach, FL

Brooks + Scarpa  The Heron Senior Housing, Miami Beach, FL

Brooks + Scarpa  The Heron Senior Housing, Miami Beach, FL

Brooks + Scarpa  The Heron Senior Housing, Miami Beach, FL

Brooks + Scarpa  The Heron Senior Housing, Miami Beach, FL

Brooks + Scarpa  The Heron Senior Housing, Miami Beach, FL

Back to Top